خدمات ویژه مهندسین طراح

خدمات ویژه مهندسین طراح تهیه نقشه های اجرایی sketch

فیکست جهت معرفی خدمات ویژه مهندسین طراح و راهکارهای فنی نوین، اقدام به برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی معرفی محصولات در شرکتهای طراح و مشاور می نماید. همچنین امکان همکاری در طراحی جزییات اجرایی و تکمیل نقشه های پروژه ها در زمینه ساپورت گذاری تاسیسات وجود دارد.