انکر کوبشی گوه ای ، این انکرها تنها برای نصب در بتن مناسب هستند و جهت نصب آنها قطر سوراخکاری اولیه باید به اندازه سایز خود انکر باشد. بعد از سوراخکاری، انکر با ضربه چکش به داخل سوراخ کوبیده میشود. مکانیزم درگیری در انکر کوبشی گوه ای ، به گونه ای است که پس از کوبیده شدن داخل سوراخ بتن دیگر امکان خارج کردن انکر از بتن وجود ندارد و در واقع برای نصب و محکم شدن انکر در بتن لازم نیست مهره آن را ببندیم.