بست گلابی، یک نام و چند نامدار!

بست گلابی

یکی از مشکلات در صنعت تاسیسات عدم استاندارد شدن نام گذاری قطعات می باشد.  بسیار پیش می آید که یک  نام به چند قطعه مختلف اطلاق شود.  در این میان موارد یکی از گیج کننده ترین نامگذاری ها مربوط به بست گلابی می باشد. مجریان، تقریباً این نام را به تمام بست های آویز و قابل رگلاژ  نسبت می دهند.  اما مشکل اینجاست که هر یک منظور خود را از بست گلابی دارند. به همین منظور حتماً لازم است از مجری پرسیده شود منظور دقیقش از بست گلابی چیست و کدام یک از بست های آویز را مد نظر دارد. مهمترین حدس هایی که به  عنوان منظور مشتری  از بست گلابی می توان زد اینهاست:

  1. بست آویز رگلاژی
  2. بست رکابی
  3. بست اسپرینکلر

با توجه به اینکه نام بست گلابی سالهاست بین مجریان مصطلح است و  نمی توان منظور دقیقی برای آن متصور شد،  پیشنهاد می کنم این نام را  روی هیچ یک از بستها نگذارید  و هر بست را با نام اختصاصی آن سفارش دهید.   به این ترتیب  می شود از اشتباه در سفارش گذاری حذر کرد.