انجام محاسبات باربری

انجام محاسبات باربری caculation

متخصصان فیکست ، ضمن بازدید از سایت کارگاهی مشتریان، محاسبات باربری لازم را بر حسب مورد خاصی که در پروژه پیش آمده است، انجام میدهند. انجام محاسبات باربری اختصاصی باعث کاهش احتمال بروز خطا در مشاوره فنی میگردد.