ارائه مشخصات فنی محصولات

ارائه مشخصات فنی محصولاتproduct-spec

محصولات فیکست دارای مشخصات دقیق باربری و ابعادی میباشند که این اطلاعات به گونه ای کاربردی از طریق سایت و کاتالوگهای فنی در اختیار کاربران قرار دارد. تستهای باربری متعددی توسط موسسات تحقیقاتی معتبر کشور روی محصولات انجام پذیرفته که مؤید این اطلاعات میباشند.