تهیه نقشه های اجرایی

خدمات ویژه مهندسین طراح تهیه نقشه های اجرایی sketch

متخصصان فیکست پس از بررسی نقشه های اجرایی تاسیسات و سازه پروژه، اقدام به تهیه نقشه های اجرایی سازه های نگهدارنده می نمایند و پس از تایید این جزییات، برآورد مالی و برآورد متریال لازم تهیه می گردد.